380kv

tháng tư 2, 2018
1000kv và dưới góc điện cột điện đường dây cột điện tháp thép,tháp thép đường dây tải điện

132kv,230kv,380kv,400Tháp kv Đường dây truyền tải thép Thiết kế

B1.5.1 Tải trọng thiết kế Áp suất gió cơ bản được áp dụng phải phù hợp với các quy định trong B2.5.8 ở trên. Việc thiết kế được dựa trên những yếu tố sau:- […]