دکل مشبک فولادی

ژانویه 15, 2019

تجزیه و تحلیل مهار دکل مشبک فولادی تحت بار زیست محیطی

تجزیه و تحلیل دکل شبکه فولادی گاید تحت بارهای محیطی دکل های شبکه فولادی در زمره کارآمدترین سازه های باربر در زمینه بلندمرتبه سازی قرار دارند.. [...]